ALGEMENE VOORWAARDEN

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

HJVV B.V. handelend onder de naam ProAcademie

Siriusdreef 17
2132 WT HOOFDDORP
info@proacademie.nl
KvK Amsterdam: 63982587
IBAN: NL50 KNAB 0741 9302 77
BIC: ​KNABNL2H
kvk: 63982587
btw: NL855475833B01
Tel: 06 – 4444 4934

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.

1.2 Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “klant” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “klant” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

1.6 Iedereen die een transactie ondergaat of zich aansluit bij de nieuwsbrief wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en gaat hiermee akkoord. Indien men niet akkoord gaat dient men zich onmiddellijk uit de nieuwsbrief te verwijderen en mogelijke transacties te staken.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst met ProAcademie komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk, dan wel via email hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.

2.2 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 De bestelling van een product, dan wel dienst, bij ProAcademie vindt plaats middels een ingevuld aanmeldformulier dat via internet of schriftelijk is verzonden door de klant en ontvangen door ProAcademie. ProAcademie bevestigt de aanmelding met een email en/of een brief zo spoedig mogelijk nadat de aanmelding binnen is. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst tot stand.

2.4. De overeenkomst voor een programma waarbij een automatische incasso van toepassing is wordt aanvaard zodra de opdrachtgever de algemene voorwaarden en doorlopende automatische incasso heeft goedgekeurd.

2.5 ProAcademie heeft het recht om bonussen op elk gewenst moment te wijzigen of te verwijderen. Er kan op geen enkele wijze beroep worden gedaan op deze bonussen.

ARTIKEL 3 PRIJZEN

3.1 Om je een goede indruk van de mogelijkheden van ProAcademie te geven kun je een KickStart account aanmaken. Dit account kost eenmalig 19 euro en geeft je een exclusieve inkijk in het uitgebreide coachingsplatform van ProAcademie. Tevens krijg je een voeding- en trainingsschema gebaseerd op jouw doel, twee e-books en toegang tot de ProAcademie app (iOS en Android).

3.2 Alle door ProAcademie vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.3 Alle door ProAcademie vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.4 ProAcademie is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aanpassing van prijzen en tarieven wordt tijdig schriftelijk medegedeeld. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze aanpassingen indien deze (maximaal) gelijke trend houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer.

3.5 Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door ProAcademie aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen 8 (acht) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met ProAcademie schriftelijk op te zeggen per aangetekende post tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.

3.6 Indien in overleg met Opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen ProAcademie en Opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 4 LEVERINGSTERMIJNEN EN OPZEGTERMIJN

4.1 Opgegeven termijnen voor de levering door ProAcademie van Producten en/of Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen ProAcademie en Opdrachtgever gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop de betreffende Producten in de feitelijke macht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever komen.

4.3 Opdrachtgever dient alle geleverde Producten direct na aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.

4.4 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van ProAcademie, totdat Opdrachtgever alle bedragen die hij aan ProAcademie verschuldigd is vanwege door ProAcademie geleverde producten en/of diensten, alsmede de daarover verschuldigde rente en kosten Voor zover er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd volledig en tijdig worden voldaan.

4.5 Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

4.6 Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

4.7 Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

4.8 Zodra het lidmaatschap is betaald zal er geen restitutie meer plaatsvinden voor de overige dagen waarop het lidmaatschap betrekking heeft. ProAcademie zal zodra het lidmaatschap uiterlijk binnen 7 dagen na einddatum van de maand wordt opgezegd. Voor alle abonnementen is een opzegtermijn van 1 maand van toepassing.

4.9 Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen via e-mail support@proacademie. De dag waarop de e-mail binnenkomt is de datum van opzegging. Dit moet uiterlijk 7 dagen voor het einde van het lidmaatschap worden opgezegd.

ARTIKEL 5 RECLAME DOOR DE KOPER

5.1 De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De door ons geleverde zaken mogen van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine en/of ondergeschikte wijzigingen.

5.2 Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering (of binnen 8 dagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan de koper (konden) worden geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief of e-mail met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.
5.3 Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:

de gebreken niet binnen gestelde termijnen van 7 dagen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;
d. de toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet;
e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken.

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Ingeval van reclame is ProAcademie, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze-:

(kosteloos) herstel van gebreken;
b. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
c. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.
6.2 Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door de klant, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

6.3 De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.

6.4 De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

6.5 ProAcademie is nimmer aansprakelijk in welke vorm dan ook voor de juistheid en/of volledigheid van de inhoud en/of strekking van de informatie die wordt aangeboden via de verschillende producten en diensten.

6.6 ProAcademie is niet aansprakelijk voor eventuele blessures die voort zijn gekomen door het onjuist uitvoeren van de oefeningen.

6.7 De video’s zijn gehost op een server van een externe partij. ProAcademie kan niet aansprakelijk worden gesteld zodra de video’s ontoegankelijk of offline zijn. Er zal over deze periode ook geen restitutie plaatsvinden van het betaalde lidmaatschap.

6.8 Het gebruik van onze programma’s geschied geheel op eigen risico. ProAcademie zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor het gebruik van één van de programma’s en ook geen schadevergoeding uitkeren zodra er blessures of klachten zijn opgedaan.

6.9 De programma’s van ProAcademie bevatten een lifestyle advies en geen medisch advies.

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ZEKERHEID

7.1 Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.

7.2 Het is de koper uitdrukkelijk niet toegestaan de zaken aan derden te verkopen.

7.3 Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

7.4 De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.

7.5 Het domein van de website(s) die aangeboden wordt door ProAcademie aan de deelnemer wordt geregistreerd door ProAcademie en blijft eigendom van ProAcademie totdat door de deelnemer aan de volledige betaling als bedoeld in lid 1 is voldaan.
7.6 Niks uit de programma’s mag worden gekopieerd. Zodra er wordt geconstateerd dat er sprake is van kopiëren of illegale verspreiden zullen hier juridische stappen tegen worden genomen.

ARTIKEL 8 BETALING

8.1 Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting, contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 15 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank of girorekening als de dag van betaling.

8.2 Facturen worden per email in pdf formaat verstuurd tenzij anders is aangegeven.

8.3 Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit de wet voortvloeiend.

8.4 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. Indien de koper in gebreke blijft van de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van de wettelijke rente plus 4% per jaar over het nog verschuldigde bedrag.

8.5 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, vervalt deze betalingsregeling indien van tenminste twee facturen de betalingstermijn vervallen is. De gehele vordering wordt vanaf dat moment volledig opeisbaar. Ook zijn wij dan gerechtigd bij vervolgverkopen aan de betreffende koper af te zien van een aanbod voor een betalingsregeling.

8.6 Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 10 % van de hoofdsom, alles inclusief omzetbelasting.

8.7 Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

8.8 Wij kunnen de vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar onze keuze.
8.9 Op de automatische incasso zijn de voorwaarden van Paypro van toepassing. Er wordt altijd eerst toestemming gevraagd voor automatische incasso voor het afschrijven van het lidmaatschap.

ARTIKEL 9 OVERMACHT

9.1 Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.
Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

ARTIKEL 10 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de diensten en producten en op alle in verband daarmee door of namens ProAcademie of derden uitgegeven folders/brochures, CD-roms, andere kennisdragers en overige zaken die met copyright beschermde gegevens bevatten berusten uitsluitend bij respectievelijke ProAcademie of de betreffende derden.

10.2 Alle van of namens ProAcademie of derden verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de klant of zijn organisatie. deze website is uitsluitend toegankelijk voor leden van de nieuwsbrief van ProAcademie Deze website is niet toegankelijk voor het algemene publiek. Dit is geen openbare website.

10.3 Het is de deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie/materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. De overeenkomst met de klant strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom door of namens ProAcademie of derden aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

10.4 De foto’s en tekeningen gebruikt op deze website zijn vrij van eigendomsrechten en/of de eigendomsrechten behoren toe aan ProAcademie. Alle foto’s en tekeningen zijn of legaal aangekocht of ontworpen door en voor ProAcademie. Het uitzicht en vormgeving van de website zijn ontleend van gangbare templates, al dan niet gratis beschikbaar op internet, andere websites, vormdragers, etc doch voldoende aangepast dmv op het internet gangbare cloning technieken, om voldoende te verschillen en niet overeen te stemmen met het origineel. In het geval een eigenaar van bepaalde eigendomsrechten zich door deze inhoud, vormgeving, stijl of kleur aangesproken voelt betreffende zijn eigendomsrechten, zullen wij alles doen de weergegeven informatie dusdanig aan te passen aan onze eigen huisstijl die weergegeven wordt door de website zelf.

10.5 De vormgeving, inhoud en stijl van mogelijke email-berichten, SMS-teksten, artikels en andere informatiedragers die terloops verspreid kunnen worden is gebaseerd op de gangbare normen en goede praktijken die in email-marketing, SMS-marketing en internet marketing in het algemeen gehanteerd worden. Dit omhelst zowel lettertypes, spatiering, kolombreedte, stijl, kleur, vormgeving als inhoud. Alle inhoud weergegeven in de emails, SMS-teksten, artikels en andere informatiedragers is gebaseerd op secundaire informatiedragers zoals boeken, email, artikels, websites, en alle mogelijke andere informatiedragers, naast onze eigen kennis en ervaring terzake.

10.6 Alle door ons verspreidde informatie is een bundeling van informatie die wij verzameld hebben uit talrijke secundaire bronnen zoals boeken, artikels, websites en andere informatie dragers alsook onze eigen kennis en ervaring terzake. Iedere gelijkenis met andere gelijkaardige informatie aangaande deze materie berust dan ook puur op lautere toevalligheid.

10.7 De hier verstrekte informatie mag dan ook, tenzij anders vermeld, vrij gebruikt, aangepast en vertaald worden, in welke vorm dan ook. De informatie die specifiek verwijst naar de methodologie en aanpak van ProAcademie valt wel onder de Intellectuele Eigendomsrechten.

ProAcademie is een handelsnaam van HJVV B.V. gevestigd te Hoofddorp. HJVV B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder het nummer: 63982587.