DISCLAIMER

Ondanks dat alle informatie op deze website met constante zorg en aandacht is samengesteld, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van ProAcademie.

Bestellingen en inschrijvingen voor producten zijn bindend. Tenzij de wettelijke bepalingen kunnen deze niet geannuleerd worden.
ProAcademie kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. ProAcademie levert alleen lifestyle advies en geen medisch advies. ProAcademie is niet aansprakelijk voor het opvolgen van het lifestyle advies.. Het programma is met de juiste zorgvuldigheid gemaakt zodat het voor iedereen mogelijk is om het te volgen. ProAcademie is ook niet aansprakelijk voor het gebruik van het programma met eventuele combinatie van ziekten, medicijnen en andere uitzonderingen.